BULETIN INFORMATIV

Prin informaţii de interes public se întelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei. (art. 2. , lit. b din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public).

Accesul la informaţiile publice se face cu respectarea următoarelor principii:
  • principiul transparenţei: ITCSMS Arad îşi desfăşoară activitatea într-o maniera deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie constituie excepţia, în condiţiile legii;
  • principiul aplicării unitare: ITCSMS Arad asigură respectarea legii în mod unitar;
  • principiul autonomiei: ITCSMS Arad are propriul regulament de organizare şi funcţionare a compartimentului de informare şi relaţii cu publicul.

Categorii de informaţii publice
  • Informaţii furnizate din oficiu - informaţii pe care instituţia publică este obligată să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens.
  • Informaţii furnizate la cerere - informaţii obţinute în urma unei solicitări.

Modalităţi de solicitare a informaţiilor
Pentru a facilita primirea de către dumneavoastră a unui răspuns cât mai prompt, vă rugam să descărcaţi formularul ataşat şi să-l trimiteţi la adresa 
itcsms-ar@rdsar.ro  sau pe adresa ITCSMS Arad: str. Cloşca Nr.6A, Arad:
                • Model de cerere de acces la informaţiile publice

Informaţii de interes public care se comunica din oficiu
a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice
  •
Legislaţie specfica ITCSMS
  • Alte acte normative
    - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
    - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
    - Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
    - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
    - Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare

b) Structura organizatorica
c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarilor responsabili cu difuzarea informatiilor publice:
  • Moru Tamara Maria inspector sef:
  • Vorindan Ramona consilier superior:
  • Cret Tunde consilier superior:
  • Negrea Ioan consilier superior:
  • Şeran Dimitrie consilier superior:

d). Coordonatele de contact; programul de functionare, programul de audiente;
e) Sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil
f) Programele si strategiile proprii;
g) Lista cuprinzând documentele de interes public;
  Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
- Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea ITCSMS ARAD
- Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente
- Numele si prenumele persoanelor din conducere si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
- Coordonatele de contact: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
- Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
- Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei
- Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii
- Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

                • Model de reclamatie administrativa (1)
                • Model de reclamatie administrativa (2)
i) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:
- Sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume: - reclamatia administrativa - se depune la ITCSMS ARAD, str. Closca, Nr.6°, Arad - plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice
h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii:
- cerere tip, asigurarea dotarii trehnico-materiale, documentele dosarului operatorului economic de autorizare, procese verbale de verificare, autorizatii pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor, certificate de atestare profesionala
- fise de supraveghere si monitorizare, chestionar pentru satisfactia clientului
- declaratii de multiplicare, documente de provenienta semintelor, fise de inspectie in camp, documente oficiale de inspectie in camp, rapoarte de neconformitate
- declaratii de certificare, procese verbale de esantionare, fise de analiza
- etichete, certificate de calitate oficiale ale semintelor, buletine de analiza oficiala si informativa
- cerere de acces la informatiile publice, reclamatii administrative, fise de audiente
- politici si strategii, planuri, programe, rapoarte, procese-verbale
- proceduri
- decizii, dispozitii
- adrese

Mulțumim ca ne-ați vizitat ! ITCSMS ARAD